DigiSign

Сигурно и удобно подписване с електронен подпис на документи с вашите клиенти, доставчици и служители

DigiSign е най-сигурната и удобна платформа да изпращате документи за подпис и да ги получавате електронно разписани. По всички възможни начини - с облачен квалифициран електронен подпис, с КЕП на флашка, двуфакторно с SMS, или на таблет с биометрични данни.

Заяви демо


Защо DigiSign?

Освен аргумента, че през 21-ви век вече абсолютно целият обмен на информация става по електронен път и само единични процеси все още преминават и през хартия, DigiSign може да Ви помогне и за:

Икона, символизираща максимално удобство при работата с DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Максимално удобство

Документите се подписват по най-удобния за изпращача и получателя начин. DigiSign се грижи документа да стигне до всички страни за подпис според избрания метод и доставчик.

Икона, символизираща по-бързи процеси при работата с DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

По-бързи процеси

Изпращане и подписване на документи в рамките на минути, не дни или седмици. Документът се придвижва от София до Малко Търново за секунди.

Икона, символизираща повече ефективност при работата с DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Повече ефективност

DigiSign елиминира ръчната обработка и логистиката на хартиените документи и предоставя неимоверно удобство на вашите клиенти и служители.

Как работи DigiSign?

Само 3 стъпки, за да изпратите документ за подпис и да проследите статуса му:

Посочвате тип на документа, въвеждате кратко описание и качвате самия файл.

Екран от DigiSign платформата, който илюстрира как се качва файл, и след това може да се изпрати за електронно подписване с облачен квалифициран електронен подпис, с КЕП на флашка, или на таблет с биометрични данни.

Въвеждате получател, посочвате как да бъде идентифициран (ЕГН/ЛНЧ, телефон или и-мейл) и избирате начин, по който да подпише документа. Можете също така да посочите срок и за чия сметка да бъде подписването.

Екран от DigiSign платформата, който илюстрира избор на получатели и канал, по който да се подпише файла, включително с облачен квалифициран електронен подпис, с КЕП на флашка, или на таблет с биометрични данни.

По всяко време можете да проследите до къде е стигнал процесът по подписване. Можете да изпратите и напомняне, в случай, че някой от участниците задържа процеса.

Екран от DigiSign платформата, който покава как може да се проследи статуса на изпратен за подпис документ.

След като документ е подписан, можете да го получите на пощата си или директно във вашата документо-оборотна / CRM система. Научете повече за програмния интерфейс (API) на DigiSign и възможностите ни за интеграция с Вашите системи.

Разгледайте и ръководството за работа за детайлно описание на възможностите на платформата.

DigiSign - сигурен и достъпен с всеки вид електронен подпис

DigiSign работи с всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издавани в България. Платформата поддържа също така и усъвършенствани електронни подписи (УЕП), които се полагат чрез таблети, запазващи освен изображения на подписа и биометрични данни. С DigiSign може също така да подписвате документи с усъвършенстван електронен подпис след двуфакторна идентификация с парола, SMS или Viber съобщение.

Правна рамка

Електронните подписи и системите за електронно подписване се регулират от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Съгласно регламента и закона се дефинират три вида подписи:

 • (обикновен) електронен подпис - това са данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярат на електронния подпис използва, за да се подписва;
 • усъвършенстван електронен подпис - с този вид подпис подписващият "заключва" изявлението си със своя частен криптографски ключ, а получателят използва публичния криптографски ключ, за да прочете изявлението и да идентифицира автора. Авторът се идентифицира с идентификатор под свой контрол (най-често електронна поща), а технологията (най-често Adobe PDF) гарантира, че изявлението пристига непроменено при получателя. Вижте повече за приложението на усъвършенствания електронен подпис в нашия блог.
 • квалифициран електронен подпис - това е усъвършенстван електронен подпис, който е издаден от квалифициран (или с други думи официално регистриран) доставчик на удостоверителни услуги.

Разликата между 3-те вида подписи е във възможностите за нивото на проверка на автентичността, която подписът предоставя. При квалифицираните подписи надлежно регистриран издател на подписа гарантира за валидността му. Съгласно законовата рамка и най-вече ЗЕДЕУУ и трите вида подписи са правно обвързващи, а квалифицирания електронен подпис има и правната сила на саморъчен подпис. Законът също така казва, че “Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните” - чл.13, ал.4.

Научете повече на страницата ни за често задавани въпроси.Кой и за какво може да използва електронните подписи?

Икона, символизираща търговец използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Търговци

Електронните подписи могат да Ви помогнат да направите по-бързо сделка и да се освободите от времеемки административни и логистични задачи.

Икона, символизираща специалист по човешките ресурси, използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Човешки ресурси

Кандидати и служители могат да попълват и подписват в електронна форма документи при постъпването и по времето на цялото правоотношение.

Икона, символизираща юрист, използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Юристи

Всички документи могат да бъдат достъпни в електронен вид и да се ползват като надлежно подписани електронни оригинали.

Икона, символизираща произволен потребител, използващ DigiSign - платформата за електронно подписване на документи с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни

Всички

Всяка функция в организацията, при която се налага подписване на каквито и да е документи, може да се възползва от предимствата на електронния подпис.

Сигурност

DigiSign е изключително сигурна платформа за обмен и подписване на документи. Разработката и поддръжката се реализират според най-високите стандарти в индустрията:

 • ISO 27001:2013 - За най-високото ниво на информационна сигурност
 • ISO 20000-1:2011 - За управление на услугите в областта на информационните технологии
 • ISO 9001:2015 - За управление на качеството
ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 лога

Сигурност на данните

Всички данни, които се обменят между потребителите и сървърите, са криптирани. Документите също се съхраняват в криптиран вид. Всички данни за всички клиенти са разположени в отделни хранилища. Потребителските пароли са криптирани еднопосочно (hash). Всички данни се изтриват с протокол веднага след прекратяване на услугата. Всички потребителски действия в DigiSign се регистрират в отделна база данни (audit log) със строг контрол на достъпа.

Инфраструктура

DigiSign е разположен върху разпределена контейнеризирана инфраструктура. Основният ни сайт се поддържа в един от информационните центрове на Equinix International Business Exchange ™ (IBX®), позициониран в София. Equinix е водещият световен център за данни с 185+ центрове за данни в 24 държави с над 250 000 кръстосани връзки и надеждност > 99,99999%. Сайтът на Equinix е 100% наличен и покрива SLA 99.99999%.

Backup & Disaster recovery

Архивирането на DigiSign се управлява от специализиран софтуер за защита на данни, като във всеки един момент можем да възстановим състоянието на базата данни. Седмичните резервни касети се съхраняват на отделено и защитено място. Всички процедури, които се отнасят до нашия план за непрекъснатост на бизнеса (business continuity plan - BCP), се уреждат от стандарта ISO 20000-1: 2011, внедрен през 2013 г.

Партньори и варианти за полагане на електронен подпис

DigiSign работи с всички квалифицирани доставчици на електронни подписи в България (наричани също така "Доставчици на удостоверителни услуги"), одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Мобилни/облачни електронни подписи

b-Trust Logo Evrotrust Logo

Стандартни КЕП върху преносими носители

Лого на b-Trust Лого на StampIt Лого на InfoNotary

Електронен подпис с двуфакторна идентификация

DigiSign - Лого на продукта

Научете повече за 1-Click-Sign и платформеното подписване на DigiSign

Електронен подпис с таблет и биометрични данни

Лого на Signatus

Научете повече за Signatus

Клиенти на DigiSign

DigiSign и възможностите му за електронно подписване се развиват непрекъснато. Функциите и подобренията, които внедряваме, са вдъхновени и мотивирани от най-често от обратната връзка и предложенията, които получаваме от нашите клиенти. Ние разбираме, че успехът ни не е просто резултат от доброто познаване на технологиите, но и от отличната комуникация, които сме изградили с нашите потребители.

С гордост можем да заявим, че DigiSign се е превърнал в незаменим помощник в ежедневната работа на множество малки, средни и големи организации.

Благодарни сме за доверието и подкрепата на нашите клиенти, както и за възможността да продължаваме да растем и да се променяме заедно.

Преходът към DigiSign изцяло промени нашия процес на подписване на договори с клиенти, като го направи много по-бърз и предвидим. Основното предимство е намаляването на времето за обработка на документите. Това ни направи по-продуктивни и подобри значително удовлетвореността на клиентите ни.

★★★★★

Свилен С.

Търговски директор

Силно препоръчвам Digisign на всяка компания, която желае да оптимизира своите процеси, свързани с подписване на договори. Качваш. Изпращаш. И получаваш документа електронно подписан. По-бързо и по-лесно от това не мога да искам.

★★★★★

Горан А.

Управител

С DigiSign подписването на документи, от тягостен и бавен процес, се превърна в приятна рутина. С неговия интуитивен и удобен интерфейс, той улесни много ежедневието на екипа и клиентите.

★★★★★

Ивайло Д.

Мениджър ключови клиенти

Брилянтно решение! Много бързо внедряване и неимоверно лесно за ползване. Всичките ни служители го потвърдиха още с първия документ, който трябваше да подпишат електронно през платформата.

★★★★★

Деница Ф.

Ръководител отдел Човешки ресурси

Поддръжка и съпровод

Можете да бъдете напълно спокойни, знаейки, че ние ще бъдем заедно с вас във всяка стъпка от вашия преход към изцяло електронно подписване на документи. Нашият екип ще бъде най-много на един клик разстояние и винаги на разположение за консултации и въпроси.

Канали за поддръжка

Сред вариантите за оказване на помощ сме включили:

 • Електронна поща за подаване на заявки за поддръжка, които се регистрират надлежно в хелпдеск система ни;
 • Чат на живо, който можете да ползвате, ако желаете отговор на въпросите си без никакво забавяне.

Уебинари

В допълнение, организираме редовно уебинари, на които:

 • Коментираме актуалните тенденции при електронното подписване;
 • Представяме в детайл основните функционалности на DigiSign;
 • Демонстрираме най-новите възможности на платформата;
 • Събираме обратна връзка.

Най-често ни питат

 • Какво е електронен подпис? Вижте статията ни с описание на концепцията от блога.
 • Кой издава електронен подпис? 5 компании в България издават квалифицирани електронни подписи.
 • Как да си направя електронен подпис?
  КЕП на флашка се издава в офисите на 5-те компании или при техни представители. Облачен или мобилен КЕП се издава онлайн от B-Trust и Evrotrust. Вижте статията ни Как да си издам електронен подпис?
 • Какви документи са необходими за електронен подпис? Трябва ви само документ за самоличност: лична карта, лична карта на чужденец или паспорт.

Цени

Нашата цел е да премахнем подписването на хартия. За да я постигнем, правим така, че инструментите за електронно подписване да са достъпни за абсолютно всички в една организация. Затова в ценовата ни политика не взимаме под внимание колко души във вашата компания използват платформата.

Когато заплащате на база потребител, не се отчита колко подписа трябва да се положат в даден период. Може два пъти в годината да трябва да подпишете по-голямо обем от документи, но фиксираната месечна такса на потребител неизменно си върви. В тези случаи, с цел оптимизиране на разходите, организациите дават достъп само на малък брой служители. Така може да плащате по-малко, но процесите по подписване започват да минават през едно тясно място, което неминуемо води до нежелано забавяне.

Вярваме, че таксуването на подпис, без оглед на броя потребители, предлага пълна прозрачност и е максимално справедливо. Вие плащате само колкото ще използвате. Нито повече, нито по-малко.

Инсталационна такса *

Еднократна такса за създаване и настройка на вашето приложение.

+

Предплатени пакети

За максимална предвидимост, контрол и планиране на разходите предлагаме предплатени пакети за всички видове подписвания, включително с подписи на b-Trust и Evrotrust **.

Цени от 0.05 лева без ДДС на подпис.* Специални бонификации за клиенти на системата за електронни трудови досиета PROFILE.GURU;
** Безплатно издаване на облачен/мобилен квалифициран електронен подпис от b-Trust или Evrotrust.

За повече информация и демонстрация, свържете се с нас.

За нас

DigiSign е създаден от екипа на IBS. Повече от години разработваме и интегрираме ИТ решения, които носят стойност и улесняват ежедневната работа на десетки хиляди потребители в България. Портфолиото ни включва решения за управление на инфраструктурата (Smarter Infrastructure), обработка на данни (Data & AI), разработка и модернизация на приложения.

Опитът ни в работата с електронни подписи? Реализирали сме множество системи за автентикация, отдалечено и локално подписване на файлове и сме правили интеграции с програмните интерфейси на всички квалифицирани доставчици в България.

Имаме честта да помагаме за оптимизация на процесите на клиенти от всякакъв размер в почти всички браншове, включително в банковия, производствения и държавния сектор.

Контакти

spinner

Телефон: (02) 9059080
И-мейл: sales@digisign.space

Или попълнете формата, а ние ще се свържем с Вас при първа възможност:

Офиси и демо центрове

СОФИЯ
ул. Пимен Зографски № 4
ВАРНА
ул. Михаил Колони № 27
ПЛОВДИВ
бул. Марица №154
SKOPJE
Ул. Атинска, бр. 12


Събираме контактна информация само за целите на комуникацията с Вас. Няма да ги използваме за промоционални или други цели, както и няма да предоставяме данните на трети страни.