Електронно подписване на документи.
Защото сме в 21-ви век.

DigiSign е най-сигурната и удобна платформа да изпращате документи за подпис и да ги получавате електронно разписани. По всички възможни начини - с облачни квалифицирани електронни подписи, с КЕП на флашка, или на таблети с биометрични данни.

Научете повече
DigiSign - Абстрактно изображение за автоматизация на процесите по подписване

Как работи DigiSign?

Само 3 стъпки, за да изпратите документ за подпис и да проследите статуса му:


Екран от системата, който илюстрира как се качва файл.

1. Качване на файл

Посочвате тип на документа, въвеждате кратко описание и качвате самия файл.

2. Избор на страни и канал за подпис

Въвеждате получател, посочвате как да бъде идентифициран (ЕГН/ЛНЧ, телефон или и-мейл) и избирате начин, по който да подпише документа. Можете също така да посочите срок и за чия сметка да бъде подписването.

Екран от системата, който илюстрира избор на получатели и канал, по който да се подпише файла.
Екран от системата, който покава как може да се проследи статуса на изпратен за подпис документ.

3. Проверка на статус

По всяко време можете да проследите до къде е стигнал процесът по подписване. Можете да изпратите и напомняне, в случай, че някой от участниците задържа процеса.


След като документ е подписан, можете да го получите на пощата си или директно във вашата документо-оборотна система. Научете повече за DigiSign API и възможностите ни за интеграция с Вашите системи.

Защо DigiSign?

Освен аргумента, че през 21-ви век вече абсолютно целия обмен на информация става по електронен път и само единични процеси все още преминават и през хартия, DigiSign може да Ви помогне и за:

Максимално удобство

Документите се подписват по най-удобния за изпращача и получателя начин. DigiSign се грижи документа да стигне до всички страни за подпис според избрания метод и доставчик.

По-бързи процеси

Изпращане и подписване на документи в рамките на минути, не дни или седмици. Документът се придвижва от София до Малко Търново за секунди.

Повече ефективност

DigiSign елиминира ръчната обработка и логистиката на хартиените документи и предоставя неимоверно удобство на вашите клиенти и служители.

Какво представляват електронните подписи?

Правна рамка

Електронните подписи и системите за електронно подписване се регулират от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Съгласно регламента и закона се дефинират три вида:

  • (обикновен) електронен подпис - това са данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярат на електронния подпис използва, за да се подписва;
  • усъвършенстван електронен подпис - с този вид подпис подписващият "заключва" изявлението си със своя частен криптографски ключ, а получателят използва публичния криптографски ключ, за да прочете изявлението и да идентифицира автора. Авторът се идентифицира с идентификатор под свой контрол (най-често електронна поща), а технологията (най-често Adobe PDF) гарантира, че изявлението пристига непроменено при получателя.
  • квалифициран електронен подпис - това е усъвършенстван електронен подпис, който е издаден от квалифициран (или с други думи официално регистриран) доставчик на удостоверителни услуги.

Разликата между 3-те вида подписи е във възможностите за нивото на проверка на автентичността, която подписът предоставя. При квалифицираните подписи надлежно регистриран издател на подписа гарантира за валидността му. Съгласно ЗЕДЕУУ и трите вида подписи са правно обвързващи, а квалифицирания електронен подпис има и правната сила на саморъчен подпис. Законът също така казва, че “Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните” - чл.13, ал.4.

DigiSign работи с всички видове квалифицирани електронни подписи, издавани в България. Платформата поддържа също така и усъвършенствани електронни подписи, които се полагат чрез таблети, запазващи освен изображения на подписа и биометрични данни.

Кой и за какво може да използва електронните подписи?

Търговци

Електронните подписи могат да Ви помогнат да направите по-бързо сделка и да се освободите от времеемки административни и логистични задачи.

Човешки ресурси

Кандидати и служители могат да попълват и подписват в електронна форма документи при постъпването и по времето на цялото правоотношение.

Юристи

Всички документи могат да бъдат достъпни в електронен вид и да се ползват като надлежно подписани електронни оригинали.

Всички

Всяка функция в организацията, при която се налага подписване на каквито и да е документи, може да се възползва от предимствата на електронния подпис.

Партньори и доставчици на електронни подписи

DigiSign работи с всички квалифицирани доставчици на електронни подписи в България, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Мобилни/облачни електронни подписи

b-Trust Logo Evrotrust Logo

Стандартни КЕП върху преносими носители

Лого на b-Trust Лого на StampIt Лого на InfoNotary Лого на SEP Bulgaria

Електронен подпис върху таблет

Лого на Signatus

Научете повече за Signatus

Сигурност

DigiSign е сигурна и сертифицирана платформа за обмен и подписване на документи

  • ISO 27001:2013 - За най-високото ниво на информационна сигурност
  • ISO 20000-1:2011 - За управление на услугите в областта на информационните технологии
  • ISO 9001:2015 - За управление на качеството
ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 лога

Инфраструктура

DigiSign е разположен върху разпределена инфраструктура. Основният ни сайт се поддържа в един от информационните центрове на Equinix International Business Exchange ™ (IBX®), позициониран в София. Equinix е водещият световен център за данни с 185+ центрове за данни в 24 държави с над 250 000 кръстосани връзки и надеждност > 99,99999%. Сайтът на Equinix е 100% наличен и покрива SLA 99.99999%. Центърът е изграден, акредитиран и поддържан според най-високите стандарти на индустрията.

Backup & Disaster recovery

Архивирането на DigiSign се управлява от специализиран софтуер за защита на данни, като във всеки един момент можем да възстановим състоянието на базата данни. Седмичните резервни касети се съхраняват на отделено и защитено място. Всички процедури, които се отнасят до нашия план за непрекъснатост на бизнеса (business continuity plan - BCP), се уреждат от стандарта ISO 20000-1: 2011, внедрен през 2013 г.

Цени

Месечна такса *

Такса за поддръжка, която се формира на брой документи в платформата.

+

Предплатени пакети

За максимална предвидимост, контрол и планиране на разходите предлагаме предплатени пакети от подписи на b-Trust и Evrotrust **.

Цени от 0.40 лева без ДДС на подпис.* Специални отстъпки за клиенти на системата за електронни трудови досиета PROFILE.GURU;
** Безплатно издаване на облачен/мобилен квалифициран електронен подпис от b-Trust или Evrotrust.

За повече информация и демонстрация, свържете се с нас.

За нас

DigiSign е създаден от екипа на IBS. Повече от години разработваме и интегрираме ИТ решения, които носят стойност и улесняват ежедневната работа на десетки хиляди потребители в България. Портфолиото ни включва решения за управление на инфраструктурата (Smarter Infrastructure), обработка на данни (Data & AI), разработка и модернизация на приложения.

Опитът ни в работата с електронни подписи? Реализирали сме множество системи за автентикация, отдалечено и локално подписване на файлове и сме правили интеграции с програмните интерфейси на всички квалифицирани доставчици в България.

Имаме честа да помагаме за оптимизация на процесите на клиенти от всякакъв размер в почти всички браншове, включително в банковия, производствения и държавния сектор.

Контакти

spinner

Телефон: (02) 9059080
И-мейл: sales@digisign.space

Или попълнете формата, а ние ще се свържем с Вас при първа възможност:

Офиси и демо центрове

СОФИЯ
ул. Пимен Зографски № 4
ВАРНА
ул. Михаил Колони № 27
ПЛОВДИВ
бул. Марица №154
SKOPJE
Ул. Атинска, бр. 12


Събираме контактна информация само за целите на комуникацията с Вас. Няма да ги използваме за промоционални или други цели, както и няма да предоставяме данните на трети страни.