Еднократен квалифициран електронен подпис

Какво представлява?

Еднократното издаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) за подписване на един или повече документи означава, че КЕП сертификатът е създаден за единична употреба в контекста на конкретна транзакция. Този начин на ползване на КЕП позволява подписване, което отговаря на всички законови изисквания, като същевременно не се налага посещение на място за издаване на електронен подпис, ползване смарт карти (флашки) или инсталиране на мобилни приложения за работа с облачен/мобилен квалифициран електронен подпис (МКЕП/ОКЕП).

Кога се ползва?

Еднократно издаденият КЕП може да бъде полезен в ситуации, когато е необходимо да се подпише електронен документ, но:

  • може да не е желателно да се използва същият сертификат за бъдещи подписвания;
  • подписващият не желае или по-скоро има затруднения да ползва КЕП на смарткарта или КЕП в специализирано приложение на мобилен телефон.

Груб пример: Ако подписвате договор за закупуване на имот, може да бъде желателно да се използва еднократен КЕП сертификат. По този начин ще се гарантира, че подписвате само един документ и че няма никакъв шанс да бъдат направени неправомерни подписвания в бъдеще със същия сертификат.

Как се ползва?

Еднократното издаване на КЕП се осъществява от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ), който издава КЕП сертификата в своите информационни системи. Клиенти на такъв тип доставчици обикновено са дружества като банки, застрахователи, фирми за комунални услуги и други. Те са в ролята на удостоверителен център (местна регистрираща служба или МРС), където се валидира идентичността на крайния клиент. Дружеството проверява самоличността на лицето и след това изпраща заявка за подписване на документ чрез ДУУ. Заявката съдържа документа, който трябва да се подпише и данни за крайния клиент - включително национален идентификационен номер (ЕГН или ЛНЧ), данни за личната карта, адрес на електронна поща, телефонен номер и други. След като получи заявката от дружеството, ДУУ валидира данните в националните регистри и след това изпраща към мобилния номер на клиента КОД по SMS или линк към уеб страница. И в двата случая, кодът или потвърждението трябва да се въведе на специализирана страница, която може да бъде част от системите на дружеството или на ДУУ. След като въведеният код бъде валидиран, ДУУ подписва от името на клиента с еднократно издадения КЕП. Накрая документът се изпраща към дружеството и към клиента. Този процес може да се случи изцяло дистанционно, без да се налага физически подпис.

Кой предлага услугата в България?

Към ноември 2023, услуги по издаване и ползване на еднократен квалифициран електронен подпис се предлагат от Евротръст и от Б-Тръст - два от петте реално функциониращи в България доставчици на удостоверителни услуги.



Обратно към блог списъка