Мастило и печат. Photo by Dominika Roseclay on Unsplash.

Въведение

Замисляли ли сте се някога колко много се е променил начина ни работа с документи в съвсем обозрим исторически период?

Преди десетина години все още голяма част от документите се подписваха на хартия, макар че от поне 20 години се създават най-вече електронно. Самото писане на хартия е нещо, което след още едно десетилетия сигурно ще бъде доста трудно да се обясни на подрастващото поколение.

В наши дни, когато бързината и сигурността в бизнеса са от все по-съществено значение, една технология навлиза с все по-голяма сила в ежедневието ни: електронен подпис и неговият еквивалент за юридически лица - електронен печат.

Дефиниция

Електронният печат е цифровият еквивалент на традиционния печат, използван от организациите за удостоверяване на хартиени документи. Той представлява дигитален инструмент, който служи за удостоверяване на произхода и целостта на електронни документи. Електронният печат е еквивалентът на електронен подпис за юридически лица.

На кого се издава електронният печат?

Електронният печат се издава на името на юридически лица - организации, фирми и институции. Той служи като средство за удостоверяване на произхода и целостта на електронни документи. Електронният печат е цифров аналог на традиционния печат, използван от организациите. За разлика от електронния подпис, който се асоциира с физически лица и удостоверява тяхната идентичност в контекста на електронен документ, електронният печат е свързан с юридическото лице и потвърждава, че документът е издаден или потвърден от конкретната организация и че съдържанието му не е било променено.

Каква технология се ползва?

Един електронен печат не се различава технически по нищо спрямо един електронен подпис. Той също се базира на същите криптографски алгоритми, които гарантират уникалността и сигурността му. Използването на двойка публичен и частен ключ е основният механизъм, позволяващ верификацията и целостта на документите. Стандартът, който се прилага, се нарича X.509.

Какви са приложенията на електронния печат?

Електронният печат намира приложение в множество сфери, където трябва да се гарантира, че съдържанието на документа не е променяно. Това го прави особено полезен за удостоверяване на официални документи, издавани от държавни организации и други публични институции.

Например, в Агенция "Митници" всяко входящо заявление за електронна услуга се подписва с електронния печат на агенцията. По-същия начин, изходящите документи също се "подпечатват" цифрово със същия печат. В много банкови трансакции също се прилага електронен печат на банката.

В DigiSign, електронния печат участва при метода за подписване с двуфакторна идентификация 1-Click-Sign. В този процес самоличността на подписващият се удостоверява чрез неговата електронна поща и мобилен телефон.

След като потребителя потвърди, че иска да подпише документа, платформата поставя анотацията с информацията за подпис, и полага върху документа електронния печат на DigiSign. По този начин се гарантира, че документа не може да бъде изменен.

Какви са предимствата и недостатъците?

Електронните печати, както и електронните подписи имат едно предимство, което обаче в дадени ситуации може се счита за недостатък: всеки електронен подпис и електронен печат, освен информация за лицето, което го е положило, има и информация за точната дата и час, когато се е състояло подписването.

Подписите и печатите на хартия не носят такава информация в себе си и по този начин позволяват така нареченото "антидатиране", при което фактическото полагане на подписа може да се е състояло много след датата, която е цитирана върху документа.

Иначе, предимствата на електронните печати са безспорни:

  • Електронните печати позволяват автоматизация на процесите за удостоверяване на документи.
  • Те намаляват времето и ресурсите, необходими за тяхната обработка.
  • "Подпечатването" с електронен печат предотвратява фалшификацията и неоторизираното изменение на документи. Единственото, което може да се добави към такъв документ са само още електронни подписи и печати.
  • С тези печати се минимизира нуждата от хартиени копия, пощенски услуги и физическо съхранение на документи.

Заключение

Електронният печат играе важна роля в цифровизацията на документооборота и трансакциите. Той дава ефективно решение за увеличаване на производителността, сигурността и намаляване на разходите. Неговото прилагане в различни сфери на обществения и икономическия живот тепърва ще нараства. Основното предизвикателство пред по-широката му употреба е само непознаването на технологията и начина ѝ на прилагане в контекста на бизнес процесите.Обратно към блог списъка