Цифров и електронен подпис – едно и също ли е това?

Представяне на дефинициите и кратък обзор на разликите между двата вида подписи

Изображението не е свързано директно с електронен подпис, а представлява абстрактно работно пространство. Photo by Georgie Cobbs on Unsplash


В 21 век, когато транзакциите се осъществяват с едно кликване, електронните подписи се превърнаха в основен инструмент за идентификация и подписване на документи във виртуалното пространство. Техният принос към ускоряването и опростяването на процесите на подписване и верификация е огромен.

С нарастващото проникване на тази технология, възниква и необходимост от разбиране на разликите между двата основни вида:

 • цифров подпис
 • електронен подпис

В България, термина "цифров подпис" почти не се използва, макар че технически, познатите ни като квалифицирани електронни подпис (или КЕП) са по дефиниция цифрови подписи. Навлизането и приемането на един общ термин на нашата територия улеснява комуникацията и общото разбиране. Но за да бъдем точни, следва да можем да направим разграничение между двата вида, тъй като те представляват различни концепции – всяка със собствените си специфики и приложения.

Основни дефиниции

Нека да разгледаме основните дефиниции за електронен и цифров подпис, необходими за разбирането на техните възможности, функционалности и приложения.

Електронен подпис

Електронният подпис представлява електронни данни, които се прикрепят към други електронни данни или логически се асоциират с тях, и които се използват от лицето за подписване. Съгласно законодателството на много държави, включително България, електронният подпис има същата юридическа стойност като ръчния подпис на хартия.

Електронните подписи намират широко приложение във всички аспекти на бизнеса и управлението - от подписване на договори, протоколи и други официални документи до банкови операции и обществени електронни услуги.

Цифров подпис

Цифровият подпис е вид електронен подпис. При него се използват криптографски методи за удостоверяване на идентичността на подписващия и за гарантиране на целостта на подписания документ. Цифровият подпис се генерира чрез използването на двойка ключове - публичен и частен ключ. Частният ключ се използва за създаване на подписа, а публичният ключ - за неговата верификация.

Технологията на цифровите подписи се базира на криптографията с публичен ключ, осигурявайки високо ниво на сигурност. Цифровите подписи гарантират, че документът не е бил променен след подписването му, и удостоверяват идентичността на подписващия.

Отличителна черта на цифровите подписи е възможността за проверка на автентичността и целостта на подписаните данни. Или с други думи – че документът не е бил променян след като е подписан. Цифровите подписи (разбирай усъвършенствания и квалифициран електронен подпис) са приложими в случай на спорове, тъй като технологията позволява да се проследи и докаже извършването на подписването.

Основни разлики между електронен и цифров подпис

Разглеждането на разликите между електронния и цифровия подпис е от голямо значение за разбирането на тяхната същност и приложение в различни ситуации.

Технологични разлики

 • Метод на удостоверяване: Електронният подпис може да бъде създаден по различни начини, включително сканирана версия на ръчния подпис, написано име, въведена парола, отговор на въпрос за сигурност и др. При цифровия подпис, от друга страна, винаги се използва криптография с публичен и частен ключ за създаване и верификация.
 • Сигурност: Цифровите подписи предоставят по-висока степен на сигурност, тъй като удостоверяват не само подписващия, но и целостта на документа. Всяка промяна в документа след подписването му прави подписа невалиден, докато електронният подпис може да не предоставя такава защита.

Правни разлики

 • Юридическа стойност: И двата типа подписи са признати на много места по света, но цифровите подписи често се считат за доказателство за автентичност поради криптографската им защита и способността да удостоверяват целостта на документа.
 • Регулации: Различните държави и региони могат да имат специфични закони, регулиращи употребата на електронни и цифрови подписи, като например eIDAS в Европейския съюз, който стриктно определя условията за валидност на цифровите подписи. Регламентът на Европейския съюз за eIDAS (Регламент № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО), използва различни термини за описание на различните видове електронни подписи и дава ясно юридическо значение на различните типове подписи. Законодателството на САЩ, от друга страна, позволява по-широко тълкуване на двата термина.

В регламента се борави с три вида подписи:

 • електронен подпис - означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва. Тук имаме пълно припокриване с общата дефиниция за електронен подпис.

Другите два вида подписи, според общата дефиниция, представляват на практика цифрови подписи:

 • усъвършенстван електронен подпис - означава електронен подпис, който отговаря на изискванията, посочени в член 26 от регламента. Научете повече за този вид подпис от статията Начини за подписване с усъвършенстван електронен подпис (УЕП);
 • квалифициран електронен подпис - означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи.

Тук следва непременно да се отбележи, че според член 25 на Регламента:

Правната сила и допустимостта на електронния подпис като доказателство при съдебни производства не могат да бъда оспорени единствено на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря на изискванията за квалифицирани електронни подписи.

Практически разлики

Електронните подписи са подходящи за широк спектър от случаи, където юридическата стойност не е критична или не е необходима висока степен на сигурност. Цифровите подписи се използват за документи, изискващи строга верификация на подписващия и автентичност на документа, като правни документи, договори, спогодби и др.

Защо е важно разграничението?

Разликите между електронния и цифровия подпис не са само технически или юридически нюанси. Те имат практическо значение, което може значително да повлияе на избора на подходящ метод за подписване в различни ситуации. Разбирането на тези различия е важно поради следните причини:

Юридическа сигурност

Цифровите подписи, които осигуряват валидация на идентичността и цялост на документа, могат да бъдат задължителни в някои случаи, като например при сключване на определени видове договори или подаване на документи в държавни институции.

Защита на документите

Разбирането на разликите между двата типа подписи помага при избора на най-подходящия метод за защита на документите. Цифровите подписи предлагат допълнителен слой на защита чрез криптография, което е критично за документи с висока степен на конфиденциалност или правна стойност.

Гъвкавост и удобство

В някои ситуации, електронният подпис предлага по-голяма гъвкавост и удобство, например при бързо подписване на неформални документи или при документооборот в рамките на организация.

Практически примери

 • Официални документи: Цифровият подпис често е задължителен за подаване на документи в държавни институции, тъй като гарантира висока степен на сигурност и удостоверяване на идентичността.
 • Корпоративни договори: В случай на сключване на корпоративни договори с висока стойност или дългосрочни ангажименти, предпочитанието често е насочено към цифрови подписи.

Как да изберем между електронен и цифров подпис?

Изборът между електронен и цифров подпис зависи от множество фактори, включително нуждите на вашата организация, юридическите изисквания и вида на документите, които подписвате. Ето няколко насоки, които могат да ви помогнат да вземете информирано решение.

Определете юридическите изисквания

Първата стъпка при вземането на решение за типа подпис е да разберете юридическите изисквания, свързани с документите, които ще бъдат подписвани. В някои случаи, законът може изрично да изисква използването на цифров подпис, за да се гарантира валидността на документа.

Анализирайте степента на сигурност

Цифровите подписи предоставят допълнителен слой сигурност чрез удостоверяване на идентичността на подписващия и верификация на целостта на документа. Ако документът изисква висока степен на сигурност, цифровият подпис е предпочитаният избор. Но за по-общи цели, електронният подпис може да е достатъчно удобен и ефективен.

Разгледайте нуждите на процесите във вашата организация

Ако вашата организация често подписва документи, които не изискват строги юридически или мерки за сигурност, електронният подпис може да предложи по-голяма ефективност и удобство. Той е бърз и лесен за използване, което може значително да оптимизира работните процеси.

Вземете предвид технологичната съвместимост

Цифровите подписи изискват специализиран софтуер и инфраструктура за управление на ключове и сертификати. Уверете се, че вашата ИТ инфраструктура може да поддържа необходимите технологии за цифрови подписи.

Бъдещето на електронните подписи

Бъдещето на електронните подписи изглежда многообещаващо, тъй като технологиите продължават да се развиват и все повече организации прегръщат идеята за пълна дигитализацията на процесите. Възходът на дистанционната работа, увеличаването на онлайн транзакциите и нарастващата нужда от бързина и сигурност на документооборота са само някои от факторите, които допринасят за това развитие. Ето няколко ключови аспекти, които очертават бъдещето на електронните подписи:

Повишаване на мобилността и достъпността

Мобилните технологии играят все по-важна роля в ежедневието ни, включително и в управлението на документи. Електронните подписи ще стават все по-достъпни чрез мобилни приложения, което ще улесни процеса на подписване независимо от местоположението на потребителя.

Универсално приемане и регулации

С нарастващото приемане на електронните подписи, очакваме и по-унифицирани глобални регулации, които да улеснят международния документооборот. Това включва стандартизация на технологиите и процедурите за електронно подписване, което ще улесни бизнесите да оперират на глобално ниво.

По-голяма интеграция с други дигитални услуги

Електронните подписи ще се интегрират все повече с други дигитални услуги и платформи за управление на документи, CRM системи, финансови и банкови приложения. Това ще улесни още по-безпрепятствено и ефикасно движение на документите между системите и организациите.

Заключение

За да се възползват максимално от предимствата на електронните подписи, организациите и хората трябва активно да се информират и да се адаптират към променящите се технологии и регулации. Важно е да се поддържа баланс между технологичните иновации и нуждата от сигурност и юридическа съгласуваност.

Най-добре е електронните подписи да се разглеждат не само като технологично решение, но и като възможност за оптимизиране на бизнес процесите и улесняване на ежедневието.

Допълнителна информация

Вижте още няколко материали и страници, свързани с темата:

Обратно към блог списъка